Aktuality - článek

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2019/2020


zapis_banner1Zápis do 1. ročníku Církevní ZŠ v Kroměříži proběhne ve dnech 9. – 10. dubna 2019 v době od 14 – 17 hodin.

Žádost o přijetí a žádost o odklad školní docházky:

 

  • můžete si ji vyzvednout osobně v kanceláři Církevní ZŠ v budově AG

Vyplněnou žádost o přijetí můžete již nyní odevzdávat podepsané oběma zákonnými zástupci (pokud lze) v kanceláři Církevní ZŠ, která má sídlo v budově Arcibiskupského gymnázia.

 

Rezervace

 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/czs-km/KWE015_PrihlaskaZS.aspx  

V tomto odkazu budete mít v následujících dnech (od 11. března 2019) možnost rezervace termínu zápisu, kterou můžete provést z domova a z jakéhokoliv počítače nebo mobilního zařízení s připojením k internetu. Žádost o přijetí, zápisní lístek a žádost o odklad školní docházky je nutno doložit písemně.

Nápověda pro vyplnění elektronické registrace:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

 

Pořadí (čas registrace) není kritériem pro přijetí k základnímu vzdělávání.  Ještě před objednaným časem registrace budou pro děti připraveny neformální aktivity v prostorách školy.

 

Elektronická rezervace bude ukončena 9. 4. 2019.

 

Naše škola není spádovou školou, přijímání dětí ke vzdělání se řídí jinými pravidly než u spádových škol. O přijetí ke vzdělávání do Církevní ZŠ v Kroměříži rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na základě výsledků výběrového řízení, které probíhá podle předem stanovených kritérií ve dnech zápisu.

Pro školní rok 2019/2020 bude přijato maximálně 20 žáků.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020:

Dovršení věku 6 let do 31. 8. 2019       1 b.

Dítě má sourozence v CZŠ v Kroměříži       5 b.

Dítě po odkladu povinné školní docházky v CZŠ v Kroměříži       5 b.

Dovednosti dítěte a neformální aktivity:

  • Komunikativní a jazykové dovednosti       5 b.
  • Sociální dovednosti       5 b.
  • Jemná motorika, pravolevá orientace, zrakové a sluchové rozlišování 5 b.
  • Myšlenkové operace       5 b.
  • Záměrná pozornost a paměť       5 b.

Zájem o křesťanskou výchovu       2 b.

 

Kritéria byla stanovena v souladu se zákonem 561/2004 Sb. §36 a §46., s použitím metodického pokynu MŠMT Čj. MSMT-27988/2016 a Doporučením veřejné ochránkyně práv Sp. zn.: 82/2015/DIS/BN.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Povinná školní docházka ve školním roce 2018/2019 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

 

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (do 30. dubna 2019), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Prosíme rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad povinné školní docházky o včasné objednání termínu vyšetření v KPPP nebo SPC. Děkujeme.

 

Organizace zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a motivační části.

 

Při formální části předloží zákonný zástupce tyto náležitosti:

  • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonných zástupců
  • neučinil-li předem, tak žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisový lístek
  • budou-li zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky, doloží doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a žádost o odklad
  • v případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích)

 

Tyto informace nemají vliv na rozhodování ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte v povinné školní docházce. Pokud tyto informace rodič předloží, je spolu s tím vyzván k písemnému souhlasu s použitím informací jakožto osobních údajů.

 

Při motivační části zápisu dochází, kromě motivace dítěte pro školní docházku, také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

 

Přihlášením v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, naplní zákonný zástupce svou zákonnou povinnost. Tím je zahájeno správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.

V případě onemocnění nebo nepřítomnosti dítěte je nutno domluvit s vedením školy náhradní termín zápisu.

 

Oznámení o přijetí ke vzdělávání v 1. třídě bude uchazečům oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy, i na vývěsce na 1. stupni školy. Oznámení o nepřijetí bude doručenou zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Na základě bodového hodnocení posuzovaných dovedností bude sestaveno pořadí uchazečů. Přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí rozhodné pro přijetí stanoveno losováním. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do CZŠ v Kroměříži.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určeno rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy… ke stažení zde

 

Další zajímavé informace naleznete ZDE. 

Zapis_2019_M

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie