Aktuality - článek

Zápis do 1. třídy – pozor, aktuální informace!


zapis_banner1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

Zápisy budou probíhat v období 1. – 17. dubna 2020, bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, budou probíhat elektronicky.

 

 

Rezervace

 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/czs-km/KWE015_PrihlaskaZS.aspx  

Zde vám bude přiděleno registrační číslo, osobní přítomnost dětí a zákonných zástupců není povolena, děkujeme za pochopení.

Nápověda pro vyplnění elektronické registrace:

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

 

Aktualizované informace dostali rodiče zapsaných žáků 16. dubna do svých e-mailových schránek.

 

Zapsáno může být i dítě, které dovrší šesti let věku po 31. 8. 2020. Pokud dítě dosáhne 6 let v době od 1. 9. do 31. 12. 2020, je nutné doložit k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době od 1. 1. do 31. 8. 2021, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

 

Organizace zápisů:

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

 

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

 • do datové schránky školy na: 65tmce6
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@czs-km.cz (nelze jen poslat prostý email)
 • poštou na adresu Církevní ZŠ v Kroměříži, Velké nám. 49, 767 01 Kroměříž nebo přímo do poštovní schránky u vstupu na 1. stupni na Velkém náměstí

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

 

Škole je nutné doložit:

 

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde doc, zde pdf)
 • zápisový lístek (ke stažení zde doc, zde pdf)
 • doložení rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (prostou kopii dálkovým způsobem, kde bude uveden souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopií a jeho podpis, kopie bude po ověření skartována)
 • žádost o odklad školní docházky (ke stažení zde doc, zde pdf), doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa a žádost o odklad
 • v případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích)
 • v případě, že se jedná o dítě po odkladu školní docházky v loňském roce (z jiné ZŠ), dodá zákonný zástupce Rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

Nemá-li zákonný zástupce doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa při odkladu školní docházky, podá žádost o přijetí i o odklad a uvede, zda čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření.  Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku (žádosti o odklad povinné školní docházky). Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Veškeré dokumenty k zápisu je třeba doručit v době zápisu: 1. – 17. dubna 2020.

Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 

Počet žáků, které je možné přijmout: 1. třída – 16 žáků

 

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku:

 

 • dítě má sourozence v CZŠ v Kroměříži – 5 bodů
 • jedná se o dítě zaměstnance školy zřizované Arcibiskupstvím olomouckým (v Kroměříži) – 5 bodů
 • dítě navštěvuje mateřskou školu s křesťanským zaměřením v Kroměříži – 5 bodů

 

V případě rovnosti bodů se pořadí přijímaných stanovuje losem. Losují se registrační čísla, která jsou přidělována pro účely zápisu za účasti ředitele školy, zástupce zřizovatele školy a předsedy školské rady.

 

Výsledky budou zveřejněny do 30. dubna 2020 na webových stránkách na vývěsce školy.

 

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem ke krizovým opatřením vlády ČR a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určeno rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy… ke stažení zde

Další zajímavé informace naleznete ZDE. 

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie