Aktuality - článek

Přijímací řízení na SŠ a VOŠ Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy


geometry-1044090_640Přijímací řízení na SŠ a VOŠ Přijímací řízení na střední školy a vyšší odborné školy

Informace  o zvláštních pravidlech pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky platí pro letošní přijímací řízení některé zvláštní postupy, které upravuje  nově schválený zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Jednotná přijímací zkouška do všech maturitních oborů, všech forem vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

 

Přijímacího řízení se mohou účastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném školským zákonem podali úplnou přihlášku řediteli střední školy.

 

Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

 

Jednotnou přijímací zkoušku koná letos uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.

 

Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

 

Školní přijímací zkouška se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií přijímacího řízení. Pozvánku zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na webových stránkách školy.

 

Pokud se jednotná přijímací zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (např. učební obory), ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení, nejpozději však do 8 kalendářních dnů po dni, který bude stanoven pro konání jednotné přijímací zkoušky. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle v této lhůtě rozhodnutí.

 

V souladu s § 18 zákona č. 135/2020 Sb. není odvolání proti rozhodnutí školy o přijetí ke vzdělávání přípustné.

 

Zápisový lístek se odevzdává ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tj. počítáno 5 dnů od 8. kalendářního dne po dni konání jednotné zkoušky). Tato lhůta platí pro všechny uchazeče, tedy i pro uchazeče přijaté do učebních oborů (škola nemůže tento termín uchazečům zkracovat).

 

Vyšší odborné vzdělávání

 

Nově schválený zákon č. 135/2020 Sb. neřeší přijímací řízení k vyššímu odbornému vzdělávání. Termíny stanovuje vyhláška č. 10/2005 Sb. na období od 1. června do posledního pracovního dne měsíce října. Přihlášku uchazeč podává do 31. května. Dle vývoje aktuální situace bude vyhláška případně upravena.

 

Další informace

 

Podrobnější informace (zpracované MŠMT) ohledně přijímacího řízení naleznete v přiložených souborech nebo přímo na webových stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

 

Autor článku: Daniela Vašíčková

Zdroj: https://www.zkola.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-a-vyssi-odborne-skoly/

 

Další důležité informace budou zveřejněny v následujících dnech. Děkujeme.

SOUBOR HYGIENICKÝCH POKYNŮ PRO MŠ, ZŠ A SŠ

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie