Aktuality - článek

Zápis do první třídy Církevní ZŠ pro školní rok 2021/2022zapis_banner1Zápis do první třídy bude v Církevní základní škole probíhat v období 13. – 15. dubna 2021. Proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole (bude probíhat elektronicky).

Zápisy do prvních tříd základních škol se letos týkají dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015.

 

Elektronická registrace zde:

 

https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/czs-km/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40744

 

Zde vám bude přiděleno registrační číslo.

 

Nápověda pro vyplnění elektronické registrace:

 

https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/verejnost/index.html?elektronicka-prihlaka-do-1-roc.html

 

Další informace týkající se zápisu do 1. třídy budeme vzhledem k epidemiologické situaci průběžně aktualizovat na webových stránkách školy. Děkujeme za pochopení.

 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 

 • do datové schránky školy na: 65tmce6
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@czs-km.cz (nelze jen poslat prostý email)
 • poštou na adresu Církevní ZŠ v Kroměříži, Velké nám. 49, 767 01 Kroměříž nebo přímo do poštovní schránky u vstupu na 1. stupni na Velkém náměstí

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

 

 

 

Škole je nutné doložit:

 

 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (ke stažení zde)
 • zápisový lístek (ke stažení zde)
 • doložení rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (prostou kopii dálkovým způsobem, kde bude uveden souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopií a jeho podpis, kopie rodného listu bude součástí spisu)
 • žádost o odklad školní docházky (ke stažení zde), doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • v případě nutnosti nastavení vhodných podpůrných opatření zákonný zástupce doloží zprávu z poradenského zařízení (informace o znevýhodnění dítěte, o mimořádném nadání, zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích)
 • v případě, že se jedná o dítě po odkladu školní docházky v loňském roce, dodá zákonný zástupce Rozhodnutí o odkladu školní docházky

 

Nemá-li zákonný zástupce doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa při odkladu školní docházky, podá žádost o přijetí i o odklad a uvede, zda čeká na vyhotovení doporučení nebo na termín vyšetření.  Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku (žádosti o odklad povinné školní docházky). Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

 

Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

 

Dodání dokumentů škole prosíme nejpozději do 8. dubna 2021. Děkujeme.

 

Počet žáků, které je možné přijmout: 1. třída – 18 žáků

 

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku:

 •  dítě má sourozence v CZŠ v Kroměříži
 •  sdílení pedagogického přístupu školy – krátký společný   motivační videohovor pedagogického pracovníka s dítětem  (do 20 minut)

 

V případě rovnosti shodných výsledků dětí po zápise se pořadí přijímaných stanovuje losem. Losují se registrační čísla, která jsou přidělována pro účely zápisu za účasti ředitele školy, zástupce zřizovatele školy a předsedy školské rady.

 

Výsledky budou zveřejněny do 30. dubna 2021 na webových stránkách na vývěsce školy.

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

 

Zapis_2021

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner