O škole


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Církevní základní škola v Kroměříži byla zřízena Arcibiskupstvím olomouckým dne 1. července 1998 jako církevní organizace. Změnil se tehdy zřizovatel i název školy, která jako státní škola s křesťanským zaměřením zahájila vyučování 1. září 1994. Při existenci předškolního zařízení s křesťanským zaměřením a  středoškolského zařízení – Arcibiskupského gymnázia (AG), tak doplnila chybějící článek v posloupnosti výchovy a vzdělávání v tomto duchu v našem regionu.

 CZS_1_stupen-4

Základní vize, poslání a cíle školy

Vize školy je vytvořit dětem příznivé sociální klima, které umožňuje rozvíjet jejich potenciál k učení. Již od počátku vedeme žáky k tomu, aby ctili základní křesťanské hodnoty, svobodu a odpovědnost za svůj život, podporujeme rozvoj empatie, respektu a úcty k druhým, snažíme se zakořenit potřebu vzájemné pomoci a podpory všem, kteří ji potřebují.

Poskytujeme základní vzdělávání v rámci povinné školní docházky, chceme být dobrou školou pro všechny. Podporujeme rozvoj osobnosti žáka v příznivém sociálním klimatu, klademe důraz na samostatnost v jednání a tvorbu vlastního úsudku. Snažíme se být otevření požadavkům doby a vychováváme žáky k tomu, aby byli přínosem lidské společnosti. Klademe důraz na vytváření bezpečného, zdravého a příjemného prostředí a dáváme prostor pro aktivitu dětí. V našem přátelském rodinném prostředí školy se snažíme, aby se žákům ve škole líbilo. Mezi priority patří individuální rozvoj každého dítěte a připravujeme pro něj motivující zázemí k jeho výchově a vzdělání.

Naším cílem je žáky připravit k úspěšnému zapojení do společnosti, k zodpovědné účasti na veřejném životě, k dodržování sociálních a pracovních ctností.

 

Úplnost a velikost školy

Jsme nejmladší, plně organizovanou školou ve městě s jednou třídou v každém ročníku.

Ve školním roce 2016/2017 je počet žáků 169.
Od 30. dubna 2006 je zařazena v rejstříku jako školská právnická osoba. Dle své zřizovací listiny vykonává činnost školy (základní škola) a činnost školského zařízení (školní družina):
Základní škola IZO 102519579 s kapacitou 170 žáků
Školní družina IZO 118800396 s kapacitou 50 žáků
Své sídlo má škola v samém středu historického jádra města. Tato realita ovlivňuje pevné sepětí s veškerým kulturním životem města, s jeho architekturou, blízkou Podzámeckou zahradou a obohacuje tak život dětí.

 

1stupen

 

1stupenB

 

Vybavení školy

Výuka probíhá na dvou místech. 1. stupeň, kde je 5 kmenových tříd, 1 multifunkční učebna s interaktivní tabulí, dvě místnosti pro učitele a dva malé kabinety, cvičná kuchyňka, tělocvična a místnost družiny, je umístěn v budově na Velkém náměstí a II. stupeň se 4 třídami s interaktivními tabulemi, počítačovou učebnou a odbornou pracovnou je v pronajatých prostorách AG. Vzdálenost mezi nimi je 5 minut chůze.

Učebny jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi, novými katedrami a novým nábytkem. Dobře vybavená počítačová učebna s připojeným vysokorychlostním internetem je doplňována novým programovým vybavením, k dispozici kromě dataprojektoru jsou i notebooky, videokamera a fotoaparát, pro integrované žáky je zde monitor s větší obrazovkou. V každé třídě je k výuce možno využít i tablety a televize.

Žáci využívají pozemek farní zahrady pro pěstování plodin, které zpracovávají ve cvičné kuchyňce se sporákem se sklokeramickou deskou, mikrovlnou troubou a dalšími elektrospotřebiči pro práci v kuchyni. Materiální vybavení školy je, vzhledem k velikosti, velmi dobré. Částečně limitující jsou prostorové podmínky tříd 1. stupně, které omezují počet žáků ve třídě.

V budově AG máme, kromě výukových prostor na pronajatém patře, také sborovnu s učitelskou knihovnou, ředitelnu, ekonomický úsek, pracovnu zástupkyně ředitele. V každé z těchto místností je k dispozici PC s internetem, kopírka. Samozřejmostí je vybavení obou stupňů školy odpovídajícím hygienickým zázemím.

Vzhledem k umístění školy v centru města nemáme vlastní sportovní areál a tak k výuce atletiky využíváme běžecký areál Pionýrská louka asi 10 minut od školy.

V době přestávek relaxují žáci 1. stupně na školním dvoře, případně hrají pod dozorem vybíjenou v tělocvičně. Na 2. stupni mají možnost občerstvení v bufetu, možnost návštěvy kaple, knihovny či využití internetu v počítačové místnosti. Zájemcům je každý den nabízena svačina z projektu Školní mléko.

Péče integrovaným žákům je poskytována před vyučováním nebo po něm, dle potřeby je individuálně pracováno s žáky s SPVU.


Charakteristika pedagogického sboru

Ve školní družině pracují dvě vychovatelky.

Personální obsazení je odborně kvalifikované, sbor tvoří přibližně 12 kmenových pedagogů, kteří jsou doplněni deseti aprobovanými externisty pro výuku předmětů s nižší časovou dotací. Na škole jsou vyučující s kvalifikací pro speciální pedagogiku, dyslektickou a logopedickou péči, kvalifikovaná vychovatelka, asistentka pedagoga, náboženství vyučují kněží obou farností města. Převahu kolektivu tvoří ženy.

Žákům i rodičům nabízíme radu a pomoc výchovného poradce a metodika prevence sociálně-patologických jevů.

 

 

 

Charakteristika žáků

Protože nejsme spádovou školou, většina rodičů a žáků si vybrala naši školu vzhledem k jejímu programu. Neznamená to ale, že jako církevní škola přijímáme pouze děti věřící. Jsme otevření všem, jsou zde děti nevěřící, i z jiných církví. Asi třetina žáků školy dojíždí z okolních obcí. Velmi dobře se začleňují do kolektivu děti s různým typem postižení.

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

 

Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci „Zdravého města“,  projektu ministerstva vnitra „Svět očima dětí“, v oblasti enviromentální výchovy „Recyklohraní“.

Dlouhodobý projekt spolupráce je s našimi farnostmi. Každoroční vánoční a velikonoční vyrábění, misijní jarmarky, zapojení dětí ve scholách a při ministrování. Každoroční je Tříkrálové koledování pro Charitu, stejně jako projekt Papežského misijního díla.

Pedagogové mají svá pravidelná společenství jednou za měsíc, každým rokem mají nabídku duchovní obnovy nebo víkendu na stmelení kolektivu.

Pravidelně pořádáme školu v přírodě, lyžařský výcvik a školní projektové dny. K posilování vztahů třídních kolektivů patří i pravidelné třídnické hodiny, společné exkurze a výlety.

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Spolupráce s rodiči probíhá po celý rok. Pravidelná setkání na plenární schůzi,  třídních schůzkách, ale také po domluvě kdykoliv během roku. Rodiče jsou informováni o činnosti školy pomocí webových stránek a facebooku. Navštěvují naše veřejná vystoupení a ochotně pomáhají při větších akcích, jako je vánoční program, školní akademie a další.

Od vzniku školy pracuje Rada rodičů a školská rada, jejíž členové mají zájem na dalším rozvoji školy.

Zástupci žáků čtvrté až deváté třídy mají možnost podílet se svými připomínkami a nápady k chodu školy v žákovském parlamentu, který se pravidelně jednou za měsíc schází s vedením školy.

Jako škola se účastníme řady kulturních akcí pro širokou veřejnost. K největším z nich patří řadu let předvánoční program na Velkém náměstí v Kroměříži.

Velmi dobrá je spolupráce při akcích pořádaných jak farnostmi, městem, tak i dalšími veřejnoprávními institucemi. Pravidelná a častá je účast školy na akcích v Muzeu KM, Knihovně KM, vystoupení našeho dramatického kroužku v Domovech důchodců, Klubu důchodců nebo na náměstí při akcích pořádaných MěÚ Kroměříž. Dlouhodobá je spolupráce s Charitou, HZS Kroměříž a Policií ČR.

Úzká je spolupráce s KPPP a všemi SPC, kde jsou v evidenci naši žáci.

Veřejnost informujeme o svých aktivitách a práci v místním tisku, farních časopisech i prostřednictvím internetu.

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Zaměření školy

Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí stanovených RVZP pro ZŠ. Umožňuje komplexní a plnohodnotný rozvoj žáků.

V rámci očekávaného produktu nabízíme příjemné prostředí, vzdělávání v početně menších kolektivech, rodinné prostředí s důrazem na estetické cítění a zejména křesťanskou výchovu, která je realizována v učebním plánu, stejně tak jako náboženská výchova, kterou navštěvují všichni žáci od I. po IX. třídu.

Jsme ale školou otevřenou všem, snažíme se vést děti k ochraně a úctě lidského života, vzájemné ohleduplnosti, skromnosti, usilujeme o výchovu k toleranci, lásce k bližnímu, zásadovosti a čestnosti. To je „Naše cesta“, kterou se snažíme děti doprovázet. Škola není zamýšlena pouze jako instituce, ale spíše jako společenství, komunita, kde se nejen scházíme, ale vzájemně se potřebujeme a učíme se přijímat. Škola respektuje svobodu vyznání a svědomí dětí. Přijímáni jsou žáci z věřících i nevěřících rodin. Nabídkou je snaha, aby bylo dítě vychováváno a vzděláváno v příznivé atmosféře, kde jsou učitelé ochotni obětovat škole mnohem víc, než vyžadují jejich pracovní povinnosti.

Cílem je pomoci žákům získávat a zdokonalovat klíčové kompetence, poskytnout žákům kvalitní přípravu nejen pro další studium, ale zejména pro život. Program „Naše cesta“ vychází z dobrého klima školy, morální a hodnotové orientace pedagogů. Duchovní rozměr školy, přítomnost řádových sester a kněží, je doplněn rozšířeným produktem školních bohoslužeb. Probíhají pravidelně jednou týdně v kostele P. Marie. Přestože nejsou všichni žáci školy věřící, respektují specifiku vzdělávacího programu školy a zahajují tak jeden školní den mší svatou. Další pravidelnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu je ranní společné setkávání se na 1. stupni CZŠ. Děti každý všední den (mimo den, kdy je mše sv.) zahajují vyučování tzv. „chválami“, které mají posilovat hodnotovou orientaci dětí.

Škola se zúčastňuje řady soutěží a všem žákům umožňuje uplatnění jejich schopností jak ve výtvarných, hudebních, literárních, tak i vědomostních soutěžích a olympiádách.

Školní vzdělávací program je provázán a doplněn prací řady kroužků, které vyplňují odpolední čas dětí a potlačují tak negativní jevy a způsoby trávení volného času dnešní mládeže a činností dětí v zájmovém vzdělávání školní družiny.

 2.stupen_1
2.stupen_5
2.stupen_3
2.stupen_2
2.stupen_3
 1stupen_6
Druzina
Druzina2

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 


Kalendář akcí


Fotogalerie

fotografiefotografiefotografiefotografie

koronavirus

 

koronavirus

 

Informace ohledně GDPR

 

sponzorství

 

banner